ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ปรีชา การสอาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0918678631
อีเมล์ : preechata@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สำอางค์ จันทนนตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2563
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ไพทูล พรมมากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายจงกล เวียงสมุทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2558
ชื่อ-นามสกุล : นางคณาพร เทียมกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวลทรัพย์ ไวสาหลง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศาสตร์ รัตนพิบูลย์ศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายมังกร ปทุมพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2533