หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
Mr.Steven Huberts
ตำหแน่ง : ครูชาวต่างชาติ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
นางสาวปาริชาติ สมเพ็ชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านเขว้า    จ.บุรีรัมย์
นางสาวสุภัสสร เปี้ยโพธิศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สุนทโรเมตตาประชาสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวลำพึง ดวงบุญชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านเขว้า    จ.บุรีรัมย์
นางสาวสุพีชา ชัยชนะวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ศิลปะ
ร.ร.บ้านเขว้า    จ.บุรีรัมย์
นายอภิสิทธิ์ สีสมพงษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สุขศึกษาและพลศึกษา
ร.ร.บ้านเขว้า    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,769,309 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,251,310 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,766,512 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,748,042 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,632,999 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,507,085 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,453,347 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,330,456 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,268,114 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,251,263 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,232,290 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,161,004 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,092,945 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
โดย : นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
อบรมงานการเงินและพัสดุ
โดย : นางสาวณภาภัช ธนาภูมิพัฒน์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
โดย : นางสาวณภาภัช ธนาภูมิพัฒน์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
อบรมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล
โดย : นางสาวผกาทิพย์ สุระบุตร
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (EIS)
โดย : นางสาวผกาทิพย์ สุระบุตร
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
อบรมโครงการจิตตปัญญา เสริมพลัง เติมไฟ สุขใจกับงาน
โดย : นางวรฤทัย ชำนาญพล
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เป็นวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์
โดย : นางวรฤทัย ชำนาญพล
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
อบรมโครงการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผล และการคิดเชิงระบบนำไปประยุถต์สู่การทำโครงงานฐานวิจัยตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาฯ
โดย : นางวรฤทัย ชำนาญพล
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
อบรมงานการเงินและพัสดุ
โดย : นางสาวพรสุดา โสภา
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
อบรมโครงการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผล และการคิดเชิงระบบนำไปประยุถต์สู่การทำโครงงานฐานวิจัยตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาฯ
โดย : นางสาวพรสุดา โสภา
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ได้รับรางวัลครู ดีเยี่ยม
โดย : นางสาวพรสุดา โสภา
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
อบรมโครงการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผล และการคิดเชิงระบบนำไปประยุถต์สู่การทำโครงงานฐานวิจัยตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาฯ
โดย : นางสุพี เรืองศรี
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ศึกษาดูงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
โดย : นางสุพี เรืองศรี
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแผนการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนในสังกัด อบจ.สรีสะเกษ
โดย : นางสาวสุพัด อ่อนทรวง
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
อบรมงานการเงินและพัสดุ
โดย : นางสาวสุพัด อ่อนทรวง
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ศึกษาดูงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
โดย : นางสาวสุพัด อ่อนทรวง
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ได้รับรางวัล ยุวกาชาดดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน
โดย : นางสาวสุพัด อ่อนทรวง
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
โดย : นางสาวสุพัด อ่อนทรวง
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (EIS)
โดย : นางสาวมาลินี วรรณทอง
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
โดย : นางสาวมาลินี วรรณทอง
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 102/471 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th