ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ธ.ค. 60 งานผ้าป่าสามัคคี 30 ปี ริมดงคืนถิ่น

06 พ.ย. 60 เปิดทำการสอนภาคเรียนที่ 2/2560

คณะครู
01 พ.ย. 60 ถึง 03 พ.ย. 60 แข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560

คณะครู, กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
30 ต.ค. 60 ประชุมเปิดภาคเรียน /นักเรียนประชุมเตรียมแข่งขันกีฬาภายใน

คณะครู, กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
11 ต.ค. 60 ถึง 29 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560

คณะครู
27 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

วิชาการ, ครูผู้สอน
22 ส.ค. 60 งานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ ๑๔ "๘๕ พรรษามหาราชินี"

27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระภาษาไทย
20 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

วิชาการ, ครูผู้สอน
24 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารณี

กิจการนักเรียน
08 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

15 พ.ค. 60 เปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560

15 พ.ค. 60 ถึง 26 พ.ค. 60 นักเรียนเก่ายื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว

12 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

11 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

09 พ.ค. 60 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

08 พ.ค. 60 ประชุุมปฏิบัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้-การวิจัยในชั้นเรียน-Active Learning-PLC-STEM-QSCCS

06 เม.ย. 60 รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.6

19 ม.ค. 60 ถึง 21 ม.ค. 60 กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2559

28 ธ.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59 แข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559

23 ต.ค. 59 ร่วมวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม

15 ต.ค. 59 การศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง ที่โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

23 ส.ค. 59 งานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี

03 ก.ค. 59 ถึง 09 ก.ค. 59 บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

27 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่และการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

24 มิ.ย. 59 การติวนักเรียนชั้น ม.5-6 โดยติวเตอร์เคมี อ.พี่แจ๊ค

16 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

11 พ.ค. 59 ถึง 10 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559

09 เม.ย. 59 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 รายงานตัว และมอบตัว