กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสถิตย์ มูลหนองแวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 098-5864563
อีเมล์ : sathitmoon99@hotmail.com

นายอติพงศ์ หิตายะโส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 098-5861699
อีเมล์ : atp.hitayaso06@gmail.com

นางสาวสายใจ ปินะกาพัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 087-8658734
อีเมล์ : saijai.yen@gmail.com