ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

บทที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน

 

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
     ตั้งอยู่ที่
41 หมู่ที่ 1 ต.ดงใหญ่  อ.วาปีปทุม จ.หาสารคาม   รหัสไปรษณีย์ 44120

      โทรศัพท์ 0 4375 0368 โทรสาร  0 4375 0369   e-mail dongyaiwit.rat@gmail.com

       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 3 ตำบล 44 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลดงใหญ่ 16 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 1-6 และหมู่ 15 บ้านดอนเจริญ  บ้านกุดแคน  บ้านทับครัว  บ้านก่อ  บ้านหนองโน  บ้านดอนหัน  บ้านหนองนกเขียน  บ้านน้ำโจ้ก และบ้านก่อน้อย  ตำบลแคน  17 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  บ้านแคนใต้  บ้านตำแย  บ้านแวงชัย  บ้านหนองโจด  บ้านโคกกลาง  บ้านเขวาค้อ  บ้านเก่าน้อย  บ้านดู่งิ้ว บ้านดู่  บ้านแวงเหล่า  บ้านโคกช้าง  บ้านโคกใหญ่เหนือ  บ้านป่าจิก  บ้านหัวนาไทย  บ้านแคนเหนือ  บ้านโคกสะอาด และ บ้านโคกใหญ่ใต้  ตำบลโคกสีทองหลาง  11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  บ้านทองหลาง หมู่ที่ 1-3  บ้านโคกสี หมู่ที่ 4-5,10  บ้านบูรพาพัฒนา  บ้านโคกแปะ  บ้านหนองเหลือม  บ้านสีเจริญ  และบ้านมิตรภาพพัฒนา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.88 KB