กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอินทิรา ชิตบัณฑิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 088-5622688
อีเมล์ : intiradit@gmail.com

นางบุญมี ทองภูธรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 081-9759008
อีเมล์ : mothertik@gmail.com