ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอินทิรา ชิตบัณฑิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายแก้วเพชร มะปะเข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางบุญมี ทองภูธรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2