กลุ่มสาระฯพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนการเรียนการสอน

นางวัชราภรณ์ จันทแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนการเรียนการสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 088-5725687
อีเมล์ : phoom.air@gmail.com