ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนการเรียนการสอน

นางวัชราภรณ์ จันทแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนการเรียนการสอน

นายพิชัย รังมาตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3