สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนโดยรวม

สภาพชุมชนโดยรวม

     5.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะสงบเรียบร้อย ประชาชนอยู่กันอย่างสันติ ฐานะค่อนข้างยากจน มีประชากรประมาณ 5,647 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ หมู่บ้านและพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำนา เนื่องจาก มีสภาพพื้นที่เป็นที่นา และเป็นอาชีพที่ทำต่อจากบรรพบุรุษ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน

        5.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ป.4

                ประกอบอาชีพทำนา คิดเป็นร้อยละ 98.00

                ประกอบอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 2.00

                นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ  100

                ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 25,000  บาท

                จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน

 

 

 

        5.3  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

                อยู่ไกลจากหมู่บ้านประมาณ 500 เมตร มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน คือ วัดจำนวน 2 แห่ง สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง สถานประกอบการผลิตเตาซิ่งจำนวน 10 โรง หัตถกรรมทอเสื่อในครัวเรือนประมาณร้อยละ 20 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด โรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอนระดับ ป.1-.6 จำนวน 1 โรง แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอื่น ๆ อยู่ห่างไกลออกไป ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนอย่างดียิ่งในด้านการระดมสรรพกำลังเพื่อการศึกษาและวิทยากรท้องถิ่น มีร้านค้ารายย่อยที่จำหน่ายสุรา บุหรี่จำนวน 1 แห่งที่ยังไม่ได้รับความร่วมมือกับทางโรงเรียนเท่าที่ควร มักลักลอบจำหน่ายสุราและบุหรี่ให้แก่นักเรียนอยู่ประจำ