คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายดอน มะปะเข
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ สินนอก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 082-1006629
ชื่อ-นามสกุล : นายนนทชัย เพ็งจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0862298469
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม วรรณปะโพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0874341636
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราวรรณ สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0930405690
ชื่อ-นามสกุล : นายหนูสอน แพทย์มด
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิื พลคำมาก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลจิตร ดงชะสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพร ปะชายะกา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโพธิฐานธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล อาระหัง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0847914947
ชื่อ-นามสกุล : นางพีรยา สังฆะมณี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0643216116
ชื่อ-นามสกุล : นายทองใส ศรีพยอม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0821006629
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา พรหมรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา การสอาด
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0918678631
อีเมล์ : preechata@gmail.com