ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายบัณฑิต มัชปะโม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางวาสนา พรหมรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2