กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายบัณฑิต มัชปะโม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 08-7224-8974
อีเมล์ : donghhd7@gmail.com

นางวาสนา พรหมรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 081-9743035
อีเมล์ : pakawa05@gmail.com