ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจิราภรณ์ ชาวพงษ์
ครู คศ.3

นางวาสนา พรหมรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายบัณฑิต มัชปะโม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2