สรุปผลการพัฒนา
สรุปผลการพัฒนา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
           โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ หมู่ ๑  บ้านดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  เปิดทำการสอน ๑ ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน  ๒๓  คน  มีพนักงานราชการจำนวน  ๒  คน  ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๔ คน  รวมเป็น ๒๙ คน  มีนักเรียนจำนวน  ๓๓๐  คน (ข้อมูล ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๓ ) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินคุณภาพภายใน  กระบวนการดำเนินงาน  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาเพื่อให้มาตรฐานที่สูงขึ้นดังนี้
           ๑. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
               โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  และมีผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้
               มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
               มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
               มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
           ๒. กระบวนการดำเนินงาน
               โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้นำวงจรคุณภาพ PDCA ตามแนวคิดของ Deming ที่ประกอบด้วยขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติ(Do) ขั้นตรวจสอบ (Check) และขั้นการดำเนินการให้เหมาะสม (Act) และได้รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ต้นสังกัด ได้ทราบผลการดำเนินงานผ่านทางจดหมายข่าว เว็บไซต์  Facebook  กลุ่มไลน์  อย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการดำเนินการแต่ละมาตรฐาน ดังนี้
                   ๒.๑  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
                       โรงเรียนมีกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้เริ่มจากการกำหนดค่าเป้าหมายด้านคุณภาพผู้เรียน การสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด การปฏิบัติ  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายตามธรรมชาติการเรียนรู้และรายวิชา กำหนดโครงการ แผนงานในแผนปฏิบัติการประจำปีให้ครอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนทุกด้านตามกลยุทธ์และแผนงานของโรงเรียน และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและเป้าหมายของการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน “นตถิ ปญญา สมาอาภา” ไม่มีแสงสว่างใด ๆ เทียมเท่าแสงสว่างแห่งปัญญา  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้  ความสามารถในการอ่าน  การคิด การเขียน การคำนวณ ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริมทักษะการคิดและการปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้รับการพัฒนาทักษะงานอาชีพ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีค่านิยมที่ดี เหมาะสม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียน “รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ”
                   ๒.๒  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                       โรงเรียนใช้หลักการบริหารและการจัดการเชิงระบบ  แบบมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา จากการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ  ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและสร้างภูมิคุ้มกันในอนาคต  บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ เงื่อนไขและภาพแห่งความสำเร็จที่ครอบคลุมภารกิจ และความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบ “DONGYAI  MODEL” และนำวงจรคุณภาพ PDCA ตามแนวคิดของ Deming  มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้วยกระบวนการ  ๔ One ประกอบด้วย  One Aim : มีเป้าหมายเดียวกัน  One Hand : ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียว One Heart : มีใจหนึ่งเดียว One Innovation : ด้วยนวัตกรรมหรือวิธีการเดียวกัน  เพื่อให้นักเรียน เก่ง ดี มีสุข ด้วยความ สวย ( สิ่งแวดล้อม  นักเรียนสวยทั้งกาย ใจ)  สุข  (ทุกคนเป็นสุขที่ยั่งยืน ) สด  (ความทันสมัย  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน )  ใส  (โปร่งใส จิตใจเบิกบานพร้อมรับการพัฒนา)  ได้แบ่งโครงสร้างการบริหาร  กำหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาชัดเจน  พัฒนาวิชาการการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เป็นระบบทั้งการพัฒนาหลักสูตร  พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning  ครอบคลุมทั้งศาสตร์พระราชา  ศาสตร์สากล และศาสตร์ภูมิปัญญา  วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง  พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ทางกายภาพ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการมีห้องเรียน Smart classroom พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง  และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                   ๒.๓  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                       โรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาครูในการพัฒนาหลักสูตร  วิเคราะห์หลักสูตร จัดทำหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  วิเคราะห์ผู้เรียน  จัดการเรียนรู้ Active Learning  ด้วยวิธีการ เทคนิค กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนและรายวิชา  เช่น  จัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  จัดการเรียนรู้บูรณาการ  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และร่วมมือกับองค์กรอื่นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  ครูพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อสิ่งประดิษฐ์ และสื่อเทคโนโลยี  มีแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน  ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ฐานการเรียนรู้ทางวิชาการ  ฐานการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ  และฐานการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิต  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
           ๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาเพื่อให้มาตรฐานที่สูงขึ้น
               ๓.๑. มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
                   ๓.๑.๑ จุดเด่น
                       ๑) ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านดนตรี         การแสดงกลองยาวที่เป็นผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน  สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม  มีความภูมิใจในท้องถิ่น ได้แสดงออกในงานประเพณีของชุมชนตลอดมา  โดยมีชื่อเสียงจากการประกวดในงานประเพณี”ออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน” ได้รับการยอมรับและได้รับเชิญไปแสดงในงานต่าง ๆอยู่เสมอ
                       ๒) ผู้เรียนมีความสามารถด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาคและระดับชาติ  และมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การบริจาคโลหิตอยู่เสมอ การพัฒนาโรงเรียนและชุมชนและกิจกรรมอื่น ๆมากมาย
                       ๓) ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  การประกอบอาชีพ  จากการเรียนรู้ทักษะงานอาชีพในโรงเรียน นำเสนอผลงานด้านทักษะอาชีพต่อหน่วยงานภายในและภายนอกต้นสังกัดอยู่เสมอ
                       ๔) ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  มีสุขภาพจิตดี  สะอาด  มีระเบียบ สุภาพและรับผิดชอบ  ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน
                   ๓.๑.๒  จุดที่ควรพัฒนา
                      ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ลดปัญหาผลการเรียน และพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้สูงขึ้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระภาษาไทยตามลำดับและพัฒนาความมีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น
                   ๓.๑.๓ แผนพัฒนาเพื่อให้มาตรฐานที่สูงขึ้น
                       จัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง  มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งเป็นระบบ
               ๓.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
                   ๓.๒.๑ จุดเด่น
                       โรงเรียนมีรูปแบบในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาด้วยรูปแบบ DONGYAI  MODEL” ซึ่งมีจุดเน้นคือ “เทิดทูนสถาบัน สืบสานพระราชปณิธาน สนองงานพระราชดำริ สถานศึกษามีคุณภาพ” มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีส่วนร่วม  มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีการพัฒนาวิชาการอย่างเป็นระบบทั้งการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน  รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  พัฒนาครู และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  บรรยากาศในโรงเรียนได้สวยงาม สะอาด มีฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานในโครงการ “มหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ” ที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี
                   ๓.๒.๒  จุดที่ควรพัฒนา
                       พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็ง  การนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
                   ๓.๒.๓ แผนพัฒนาเพื่อให้มาตรฐานที่สูงขึ้น
                       จัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการสร้างสื่อ  และใช้สื่อเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกต้นสังกัด  มีการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง
               มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                   ๓.๓.๑ จุดเด่น
                   ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร  ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะการทำงาน การประกอบอาชีพ  เน้นให้นักเรียนปฏิบัติและจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามความถนัด ความต้องการของผู้เรียนและบริบทของชุมชน  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ให้คำแนะนำ ปรึกษาอย่างเป็นระบบ  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล รู้จักนักเรียนรายบุคคล  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังเต็มเวลา เต็มความสามารถ  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอในการจัดการเรียนรู้จากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้บูรณาการ  อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                   ๓.๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา
                   ครูควรสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และนำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่องและมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
                   ๓.๓.๓ แผนพัฒนาเพื่อให้มาตรฐานที่สูงขึ้น
                       พัฒนาครูให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรม รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning styles) เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  ครูมีกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ให้น่าสนใจ  สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้  มีวิธีการสร้างสื่อโดยใช้ ICT และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนใช้ Smart


 
Phone เพื่อการศึกษาค้นคว้า และการสร้างนวัตกรรม