ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สรุปผลการพัฒนา
สรุปผลการพัฒนา

สรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช้

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

ปรับ

ปรุง

พอ

ใช้

ดี

ดีมาก

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

 

 

/

 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

 

 

/

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 

 

 

/

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

 

 

 

/

 

 

 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 

 

/

 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

                       รักการเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

 

/

 

มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

 

 

 

/

มาตรฐานที่ ๘  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

 

 

 

/

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง

 

 

 

/

มาตรฐานที่ ๑๐ ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง

                        มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

/

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๑  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมี

                          ความสามารถในการบริหารจัดการ

 

พัฒนาโดย : นางสาวพัชรี วงษ์แสน
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เลขที่ 41 หมู่ 1 ถนนวาปีปทุม-บรบือ  ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
 โทร.043-750368-9  e-mail : dongyaiwit.rat@gmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26