ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนุชรา โพธิ์ไทย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอารยา ราชจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรัตน์ดาวัล วรรณปะเถาว์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายสายัญห์ เอื้อกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางวรัทยา โพธินาม
ครู คศ.3

นางสาวจุลมณี พาโคกทม
ครู คศ.3

นางดวงกมล ทองภูบาล
ครู คศ.2

นางมยุรี เทพถิล
ครู คศ.1