กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอารยา ราชจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 098-4323822
อีเมล์ : araya38221@gmail.com

นางสาวจุลมณี พาโคกทม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 081-7368175
อีเมล์ : junee21102517

นางนุชรา โพธิ์ไทย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0895753118
อีเมล์ : nuchara.2515@gmail.com

นางสาวรัตน์ดาวัล วรรณปะเถาว์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0862290913
อีเมล์ : rutdawan2015@hotmail.com

นางดวงกมล ทองภูบาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0844797056
อีเมล์ : panaso2013@gmail.com

นางมยุรี เทพถิล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 099-4635766
อีเมล์ : mayureeteptin@gmail.com