ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรชาติ โยธามาตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางรัตนา สุขกำเนิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายชัยมงคล โทวิชา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1