กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางรัตนา สุขกำเนิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 085-5897789
อีเมล์ : rattanaham1613@gmail.com

นายชัยมงคล โทวิชา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 098-7160801