ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรชาติ โยธามาตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางรัตนา สุขกำเนิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายมงคล โทวิชา
ครู คศ.1