วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
"เทิดทูนสถาบัน  สืบสานพระราชปณิธาน  สนองงานพระราชดำริ  สถานศึกษามีคุณภาพ" 

 

 

พันธกิจ

1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และค่านิยมอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

3. ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ

4. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

 

 

เป้าประสงค์

1. มีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพทุกคน

3. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

4. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนในระดับ 3 4 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

6. ชุมชนและท้องถิ่นมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาร้อยละ 90

7. โรงเรียนมีระบบเครือข่าย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

                                                " สุภาพนอบน้อม มีวินัย "

                                                เอกลักษณ์ของโรงเรียน

     " พัฒนาวินัยผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมตามโครงการสนองพระราชดำริ "