สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน  

พระตรา ภปร. และพระมหาพิชัยมงกุฏ

 

อักษรย่อของโรงเรียน

ดว..

 

ปรัชญาของโรงเรียน  

“ นฺตถิ ปฺญญา สม อาภา ” 

 ไม่มีแสงสว่างใดใด เทียมเท่าแสงสว่างแห่งปัญญา

 

คติพจน์ของโรงเรียน

ความรู้ คู่ความดี

 

คำขวัญของโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
“ คุณธรรม นำความรู้ สู่ความพอเพียง ”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
“ รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน – เหลือง ”