ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไกรวุฒิ คำเพราะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายอภิวัช มะสาทานัง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2