กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายทองใบ ปะวะเส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 089-5750216
อีเมล์ : thongbai.p05@gmail.com

นางลำใย หิตายะโส
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 081-0517866
อีเมล์ : lumyai.h333@gmail.com