ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวุฒิชัย แสนบุตรดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายทองใบ ปะวะเส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางลำใย หิตายะโส
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1