คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย ไตรรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
เบอร์โทร : 0801507381
ชื่อ-นามสกุล : นายภูบดินทร์ ศรีสังข์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
เบอร์โทร : 0625857682
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเมทินี ไวทำ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
เบอร์โทร : 0992043366
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัชราภา สุเพ็งคำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6/1
เบอร์โทร : 0653430583
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิกานต์ เข็มพิลา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.6/1
เบอร์โทร : 0892754634
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิวาพร ทับทิมหิน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.6/1
เบอร์โทร : 0935096030
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาสนา มังคละมี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : ม.6/1
เบอร์โทร : 0991894583
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนะพร ใจขันธ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : ม.6/1
เบอร์โทร : 0994907463
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชา ศรีสังข์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.6/1
เบอร์โทร : 0616039018
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาวิตรี แรดจันเหนือ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
ระดับชั้น : ม.6/1
เบอร์โทร : 0992147490
ชื่อ-นามสกุล : นายนวดล ปะนัดเต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายสันทนาการ
ระดับชั้น : ม.6/1
เบอร์โทร : 0961648126
ชื่อ-นามสกุล : นายทินวัฒน์ กวางประชัน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายสันทนาการ
ระดับชั้น : ม.6/1
เบอร์โทร : 0659272184
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ ราชรินทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายสันทนาการ
ระดับชั้น : ม.6/2
เบอร์โทร : 0616787560
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ เตคำหัน
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.6/1
เบอร์โทร : 0981403943
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวิศ คงทอง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.6/1
เบอร์โทร : 0928977891