คณะผู้บริหาร

ดร.ปรีชา การสอาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกุลเชษฐ แพงสาย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทองใบ ปะวะเส
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางอินทิรา ชิตบัณฑิตย์
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางบุญมี ทองภูธรณ์
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ

นางรัชนี วิชัยธรรม
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคล

นางวาสนา พรหมรักษา
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสถิตย์ มูลหนองแวง
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารกิจการพิเศษ