ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

        โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑  หมู่ที่ ตำบลดงใหญ่   อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  ปลูกสร้างในเนื้อที่ที่ได้รับบริจาคจากชาวบ้าน   ประมาณ ๑๓๐ ไร่

ปี ๒๕๒๙   กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียน ม.๑ จำนวน ๘๐ คน (๒ ห้องเรียน)  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙   โดยนายมังกร ปทุมพร  เป็นผู้ประสานงานและนายชื่น  ชาวพงษ์  กำนันตำบลดงใหญ่  ได้ประสานงานขอรับบริจาคที่ดินจากชาวบ้าน จากนั้นจึงได้ร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวให้ ๑ หลัง (๓ ห้องเรียน) รวมทั้งห้องน้ำ จำนวน ๒ หลัง

ปี ๒๕๓๐  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียน ม.๑  จำนวน ๘๐ คน (๒ ห้องเรียน)  และโรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ค.อมต.สศ.) และชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างต่อเติมให้อีก ห้องเรียน

      วันที่ มกราคม ๒๕๓๑  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้นามรัชมังคลาภิเษก ต่อท้ายชื่อโรงเรียน  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร ชั่วคราว  ช๑๐๔ ล จำนวน หลัง   บ้านพักภารโรงแบบมาตรฐาน ๑ หลัง   สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม  ห้องน้ำห้องส้วม หลัง  โดยเปิดรับนักเรียนชั้น ม.๑  ได้จำนวน ๙๐ คน (๒ ห้องเรียน)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.96 KB